SMS & Email Notification

Մեր ծրագիրը կարող է նշել Ձեզ SMS-ի կամ էլ.նամակի միջոցով, երբևէ Ձեր վեբկայքը կամ սերվերը դժվարության մեջ է: Ծանուցման օրինակը ստորև նշվածի տեսքն ունի.

Առարկա. Իմ վեբկայքի բիզնեսը դաուն է
Ում. you@yourcompany.com

Իմ Բիզնես կայք
Ներքև դեպի Feb 27 2005 03:55 AM (US/Eastern)
Սխալ. չի կարող միանալ պորտ 80

Ծանուցումը պարունակում է վեբկայքի կամ սերվերի անվանում, ներկա կարգավիճակ, դեպքի ժամանակ Ձեր ընդհանուր ժամանակահատվածի վրա և համապատասխան սխալ նամակ:

Թեստ SMS Ծանուցում

Phone Number
(երկրի կոդը)
(Ցանցային նախածանցը)
(բջջային հեռախոսահամար)
Օրինակներ.
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (using T-Mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456

By entering your number, you agree to receive SMS at the phone number provided.
Մուտքի կոդ (Թվային)

Թեստային փոստային ծանուցում

To troubleshoot non-receipt of test email, change the sender email to an off-site address (eg. Gmail/Yahoo Mail) so that you can receive bounces.